โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศเจ้าบ้าน นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประเทศที่นักเรียนเลือกในฐานะตัวแทนทูตเยาวชนของประเทศไทย ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมที่มีอารยธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งนักเรียนจะสามารถนำความรู้และศักยภาพของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

อ่านต่อ...

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็น ตัวแทนสถาบันการศึกษา ในระดับชั้นนำของโลก ทั้งสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัยครอบคลุมถึง 25 ประเทศทั่วโลก

October 21, 2020

4 Reasons to Study AI in the United States

Read More

October 21, 2020

“Short-term Exchange Scholarship Program 2021” USA, UK, New Zealand,

Read More

October 16, 2020

ทำไมต้องเรียนต่อนอกตั้งแต่เด็ก

Read More