Work and Travel USA 2022

โครงการ Work & Travel USA (ท างานและท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมโดยรัฐบาลอเมริกัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้ส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท างานในประเทศอเมริกาได้เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 4 เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดการท างานนักศึกษา สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอมริกาได้อีก 30 วัน Work & Travel USA นอกจากจะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนท างานพร้อมได้รับเงินค่าตอบแทนจ านวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในประเทศอเมริกา เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัวแล้ว ยังเป็นอีกโครงการที่เพิ่มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การท างาน ในสังคมชาวอเมริกัน ซึ่งยังประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งในด้านการใช้ชีวิต และการท างานในอนาคตต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. โสด สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 18 - 26 ปี
 3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีปี1 - ปี 4 หรือ ระดับปริญญาโท
 4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.30
 5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. มีทัศนคติที่ดี มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อต้องการหาประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
 8. ยืดหยุ่นและมีความพร้อมที่จะท างานหนักได้
 9. สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

ประเภทของงานและสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจการบริการ โรงแรม-รีสอร์ท สวนสนุก ท่องเที่ยว ร้านอาหารฟาสฟู้ด ร้านจําาหน่ายของที่ระลึก ร้านค้า ฯลฯ สําาหรับค่าจ้างจะคิดเป็นรายชั่วโมงอยู่ที่ 8.5 – 10 เหรียญ สําหรับการเลือกสถานที่ทํางาน บริษัทจะให้สิทธิ์ผู้สมัครเลือกที่ ทํางานตามความสนใจ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติท่ีนายจ้างระบุไว้ สําหรับที่พักทางนายจ้าง หรือ น้องๆ สามารถหาเองได้ที้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขงานของนายจ้าง

วิธีการสมัครและขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. น้องๆแจ้งการสมัครทางไลน์ และ ทํานัดวัดระดับภาษากับเจ้าหน้าที่ ทําการยืนยันเข้าร่วมโครงการ ชําระค่าสมัครโครงการ 5,500 บาท
 2. อายุระหว่าง 18 - 26 ปี
 3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีปี1 - ปี 4 หรือ ระดับปริญญาโท
 4. ทําการสํารองเพื่อเลือกตําแหน่งงาน และ ทํานัดสัมภาษณ์นายจ้าง พร้อมชําระเงินค่าจองงาน ก่อนสัมภาษณ์
 5. ยืนยันงานหลังจากผ่านการสัมภาษณ์ พร้อมชําระค่าธรรมโครงการส่วนที่เหลือหลังหักส่วนลด ขั้นตอนนี้น้องๆจะต้องเซ็นเอกสารการจ้างงาน และ ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเตรียมออก DS 2019 เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานทูต

ABOUT AD Work and Travel

A & D ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษามีประสบการณ์ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยผ่านโครงการ Summer Work and Travel USA โดยน้องๆจะได้รับประไยชน์อันหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังได้ใช้เวลา ท่องเที่ยวในอเมริกาได้อย่างเสรีเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 4 เดือน

A & D เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการไป Work and Travel อย่างแท้จริงในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกที่งยังให้บริการด้าน ท่องเที่ยว และ การจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน โดยสายการบินชั้นนำ ที่มีเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา และ นอกจากนี้ A&D มียังมีผู้เชียวชาญในเรื่องการดูแลจัดหาที่พักระยะสั้น และ ระยะยาวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Travel and Leisure living in USA) ตลอดจนการประสานงานและ ให้คำแนะนำ ในการสมัคร VISA ประเภทต่างๆ เพื่อเข้าพำนักในประเทศ สหรัฐอเมริกา

ขอรายละเอียดโครงการ คลิ๊ก ได้เลยจ้าา

Summer Work and Travel USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานการประสานงานและจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน สำนักงาน การศึกษาและวัฒนธรรม (Bureau of Education and Cultural Affairs) สหรัฐอเมริกาและดำเนินการภายใต้กฎบัญญัติความ ร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961)

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างประชาชนในประเถศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ โดยผ่านการ แลกเปลี่ยนถางการศึกษาและวัฒนธรรม
 2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ และโด้รับประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และวิถีชีวิตของชาว อเมริกัน
 3. เป็นการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ เรียนรู้ระบบการทำงานของนายจ้างชาวอเมริกัน

Summer Work and Travel จึง เป็นโครงการที่เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ทำงานอย่างถูกต้องตาม กฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดไอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การทำงานในวัฒนธรรมอเมริกันและนานาชาติ ทั้งยังได้เรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในสังคมอเมริกันด้วยตนเอง การปรับตัวและแก้ปัญหา รวมทั้งยังได้เข้าใจวิธีคิดของคนต่างชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • น้องๆมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมของชาวอเมริกัน
 • น้องๆ สามารถปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมาถึง
 • สามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในระหว่างและสิ้นสุดโครงการฯอย่างถูกกฎหมาย
 • ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และวางแผนการใช้จ่ายเงิน ในประสบการณ์ทำงานต่างแดน เพื่อประโยชน์ในโลกการทำงานจริงในอนาคต
exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

All Rights Reserved © 2013-2020 A&D Intereducation Co., Ltd.

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

All Rights Reserved © 2013-2021 A & D Intereducation Co., Ltd.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

โทรหาเรา คลิกเลย!

•จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google• อยากมีเว็บไซต์ติดหน้าแรกๆ กูเกิ้ลโดยไม่ต้องลงโฆษณา --►มีลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและซื้อซ้ำ --►เว็บสวย ทันสมัย โหลดไว รองรับมือถือ --►มีทีมงานผ่อนแรง ทำกราฟฟิค+ปั่นเว็บ --►มีคนพูดถึงสินค้าและธุรกิจของคุณ --►คุยกับทีมจีเนียสสิคะ