โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
A&D Program โปรแกรมต่างๆของ เอ แอนด์ ดี
A&D  Premier Academy

A&D 
Premier
Academy

เป็นสถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสร้างดุลภาพให้กับนักเรียนนักศึกษา เยาวชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการโดยได้ดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในระดับนานาชาติและองค์กรพันธมิตรทางธุรกิจ ต่างๆ โดยแบ่งเป็นศูนย์พัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ
          1.ศูนย์พัฒนาทักษะด้านการศึกษา และภาวะผู้นำ
          2.ศูนย์พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสันทนาการ
          3.ศูนย์พัฒนาทักษะด้านดนตรี และศิลปะการแสดง
          4.ศูนย์พัฒนาทักษะด้านคุณธรรม และจริยธรรม

Read More...

ใบสมัครเข้าโครงการ
 

A&D Premier Academy

Work and Travel Program

Work and Travel
Program

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรมอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิดเทอมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) และได้รับค่าจ้างทำงาน เป็นทุนสำหรับการท่องเที่ยวเรียนรู้ในสหรัฐอเมริกา โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาล อเมริกัน

Internship Program

Internship
Program

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบการศึกษา แล้วไม่เกิน 6 เดือน หรือกำลังศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 2 หรือผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มี ประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานกับบริษัทในประเทศ สหรัฐอเมริกาในสาขาที่เรียนมา พร้อมได้ค่าตอบแทนเป็น เวลาตั้งแต่ 2-18 เดือน

Study  Abroad

Study Abroad

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและ บุคคลที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ เลือกเรียนภาษา เลือกเมืองและประเทศที่สนใจไปศึกษาได้ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อใน ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น เป็นตัวแทนของสถาบัน ภาษา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่า 500 แห่งทั่วโลก

Read More...

Au Pair

Au Pair

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเพศหญิงที่ จบการศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไป ได้ศึกษาและเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ระยะเวลา 1-2 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนใน การเรียนภาษาอังกฤษและได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์

Read More...

Study Tour

Study Tour

เป็นโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาหรือ บุคคลที่สนใจมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโดยจะมีเรียน ภาษาในช่วงเช้าและทัศนศึกษาหรือกิจกรรมสันทนาการใน ช่วงบ่าย ผู้สนใจสามารถเลือกระยะเวลาในการเข้าร่วม โครงการได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์จนถึง 1 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน สิงคโปร์ เป็นต้น

Read More...

Summer Camp

Summer Camp

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มี อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษา เรียนรู้เรื่องการปรับตัวและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้เข้าร่วมโครงการ
     โดยโครงการนี้จัดทั้งโปรแกรมในประเทศและ ต่างประเทศ

Read More...

Work and Study  (UK/CAN/AUS)

Work and Study 
(UK/CAN/AUS)

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยลักษณะของโครงการจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษใน สถาบันภาษา และทำงานในอุตสาหกรรมบริการ ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด
     ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ อย่างมีระบบแบบแผนตามหลักสูตรได้รับประสบการณ์ การทำงาน และเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างประเทศ

Read More...

Training

Training

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้ารับการ ฝึกอบรมในสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ตนเองสนใจ โดยมี หลักสูตรทางด้านการบริหาร การจัดการ คอมพิวเตอร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว กีฬา และอื่นๆ ระยะเวลาของ การอบรมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการอบรมและลักษณะของแต่ละหลักสูตร การอบรมจะจัดขึ้น ณ ต่างประเทศ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์ ตรงจากวิทยากรหรือคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ประสบการณ์

Read More...

High School Exchange Program

High School
Exchange Program

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ ม.3 ถึง ม.5 ในประเทศไทย เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลเป็น เวลา 1 ปีการศึกษา โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ และทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศ โดยโครงการมีทุน สนับสนุนจำนวนหลายทุนสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกว่ามี คุณสมบัติเหมาะสม

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

VERSION :

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

All Rights Reserved © 2013-2020 A&D Intereducation Co., Ltd.

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

All Rights Reserved © 2013-2021 A & D Intereducation Co., Ltd.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

โทรหาเรา คลิกเลย!

•จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google• อยากมีเว็บไซต์ติดหน้าแรกๆ กูเกิ้ลโดยไม่ต้องลงโฆษณา --►มีลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและซื้อซ้ำ --►เว็บสวย ทันสมัย โหลดไว รองรับมือถือ --►มีทีมงานผ่อนแรง ทำกราฟฟิค+ปั่นเว็บ --►มีคนพูดถึงสินค้าและธุรกิจของคุณ --►คุยกับทีมจีเนียสสิคะ