High School Exchange Exclusive Program

เป็นการพัฒนาจากโครงการ High School Exchange Program โดย เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับสถาบัน CIEC ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษในระดับแนวหน้าของฟิลิปปินส์ เปิดสอนตั้งแต่ภาษาอังกฤษระดับต้น หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะทาง จนถึงหลักสูตรการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย และยังเป็นศูนย์สอบ TOEFL และ IELTs นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกอีกด้วย (University Pathway Program) โดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยประกอบด้วยการเรียนเฉพาะบุคคลหรือเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ (Super ESL) และการเรียนแบบกลุ่ม (Group Class) กิจกรรมนอกห้องเรียน  และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ภายหลังจบหลักสูตรนักเรียนจะมีความมั่นใจ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น และได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เรียนรู้การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง อันเป็นพื้นฐาน และเป็นปัจจัยสำคัญของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติที่ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีความพร้อมด้านภาษา และมีความสามารถพิเศษ
  • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกภาษาต่างประเทศ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่ต่างประเทศก่อนการเดินทาง
  • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
  • เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับเยาวชนนานาชาติ 

ระยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ซึ่งจะเดินทางประมาณ สิงหาคม – กันยายนของทุกปี

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

1. ได้รับการตอบรับเข้าเรียน 1 ปีการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล หรือ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ   
สนับสนุนจากรัฐบาล  (กรณีที่เป็นโรงเรียนเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2. พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ดูแลนักเรียน เสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
3. ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
4. สิทธิพิเศษเรียนภาษาอังกฤษระบบออนไลน์จำนวน 1 หลักสูตร (เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ 12 ครั้ง/ครั้งละ 25 นาที)
5. เข้าค่ายปฐมนิเทศที่ประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ก่อนการเดินทาง
6. เข้าค่ายฝึกทักษะภาษาและวัฒนธรรม 2 สัปดาห์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (เฉพาะ High School Exchange  
Exclusive Program)
7. จัดปฐมนิเทศ (Arrival Orientation) โดยองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
8. ผู้ประสานงานประจำท้องถิ่นคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของโครงการ
9. เอ แอนด์ ดี ฯ ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของโครงการ
10. ประกาศนียบัตรจากองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น
11. การปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวศึกษาต่อ เมื่อนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมของนักเรียน และสมาชิกในครอบครัว

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในฐานะการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ของ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่นแล้ว นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้คือ
1. ส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรม Study tour มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง จำกัดสิทธิไม่เกิน 2 ครั้ง
2. ส่วนลด 30,000 บาท เมื่อสมัครเรียนโปรแกรม F1 (High School Premium Program) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีถัดไป
3. บริการดำเนินการทำวีซ่าท่องเที่ยว USA, New Zealand จำนวน 3 ท่าน สามารถใช้ได้ทั้งนักเรียน และสมาชิกในครอบครัว แต่รวมกันไม่เกิน 3 ครั้ง (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจ่ายตามจริง) สิทธิ์นี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ภายใน 2 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันลงทะเบียน
4. ส่วนลด 15% สำหรับประกันการเดินทางต่างประเทศจาก AIG สามารถใช้ได้ทั้งนักเรียน และครอบครัวไม่จำกัดครั้ง สิทธิ์นี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ภายใน 2 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันลงทะเบียน
5. รับประกันการเดินทางต่างประเทศความคุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท ฟรี 3 ท่าน โดยการเดินทางต่อครั้งไม่เกิน 14 วัน สามารถใช้ได้ทั้งนักเรียน และครอบครัว แต่รวมกันไม่เกิน 3 ครั้ง (แจ้งความจำนงก่อน 3 วันก่อนเดินทาง) สิทธิ์นี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ภายใน 2 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันลงทะเบียน

ข้อมูลสำคัญ

1.ค่าธรรมเนียมโครงการไม่รวม

1.1 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ (International) และภายในประเทศ (Domestic) และค่าเดินทางภายในประเทศอื่นๆ (ถ้ามี)

1.2 ค่าธรรมเนียมวีซ่า เฉพาะนักเรียนที่ได้ทุนตั้งแต่ 1,500 USD ขึ้นไป

1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าชุดนักเรียน ค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม (กรณีที่มีการเรียนพิเศษหรือการเรียนในโรงเรียนเอกชน), ค่าฉีดวัคซีน, ค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น

2.ข้อกำหนดเพิ่มเติมจากองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

2.1 ประเทศญี่ปุ่น ต้องสอบผ่านระดับ N5 ภายใน 30 พฤษภาคม 2564   
2.2 ประเทศเยอรมนี ต้องสอบให้ผ่านระดับ A2 ภายใน 30 มิถุนายน 2564
2.3 ประเทศอื่นๆ อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งทางศูนย์จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น

เลขที่ 22/26  ม.5  ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel. +66 (0)2 019 9959, +66 (0)64 935 5949, +66 (0)89 407 5999,

+66 (0)94 992 2254 

Email : highschool@aanddinteredu.com   

Website : www.aanddinteredu.com

 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 15

5 ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนมัธยม

VERSION :

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 15   HIGH SCHOOL EXCHANGE SCHOLARSHIP PROGRAM 2021/2022 (USA, GERMANY, NEW ZEALAND, JAPAN, CHINA, PHILIPPINES)

High School Exchange Program

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศเจ้าบ้าน นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประเทศที่นักเรียนเลือกในฐานะตัวแทนทูตเยาวชนของประเทศไทย ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมที่มีอารยธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งนักเรียนจะสามารถนำความรู้และศักยภาพของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 

All Rights Reserved © 2013-2020 A&D Intereducation Co., Ltd.

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

All Rights Reserved © 2013-2019 A & D Intereducation Co., Ltd.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

โทรหาเรา คลิกเลย!

•จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google• อยากมีเว็บไซต์ติดหน้าแรกๆ กูเกิ้ลโดยไม่ต้องลงโฆษณา --►มีลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและซื้อซ้ำ --►เว็บสวย ทันสมัย โหลดไว รองรับมือถือ --►มีทีมงานผ่อนแรง ทำกราฟฟิค+ปั่นเว็บ --►มีคนพูดถึงสินค้าและธุรกิจของคุณ --►คุยกับทีมจีเนียสสิคะ